Rula, náučné okienko  

Rula je hornina zo skupiny premenených hornín. Obsahuje (podobne ako granitkremeňsľudy a živce. Od granitu sa líši zbridličnatením (plošným usporiadaním minerálov kolmo na smer tlaku). Podobne ako v svore sa v nej nachádza niekedy v menšom množstve aj granát. Má rovnobežne prúžkovitý vzhľad, v ktorom sa striedajú svetlé prúžky kremeňov a živcov s tmavšími prúžkami sľudy - najmä biotitu. Používa sa ako stavebný a dlažbový kameň a štrk.

Výskyt

Ruly sa na Slovensku nachádzajú veporiku a všetkých jadrových pohoriach, ich celkový podiel na geologickej stavbe Západných Karpát je malý. Najtypickejšie sú prechody medzi rulami, svormi a biotitickými fylitmi, alebo rulami, migmatitmia hybridnými granitmi. V Čechách sa nachádzajú napr. na Šumave, v Orlických horáchČeskomoravskej vrchovine a inde. Ruly súboru Acasta v Kandaskom Severozápadnom teritóriu asi 350 km severne od Yellowknife sú najstaršie známe horniny známe zo zemského povrchu. Ich vek je približne 4,03 miliardy rokov.