Pieskovec, náučné okienko:


Najčastejšími zložkami piesku sú úlomky homín (litické zmá), úlomky kremeňa a živcov. Mimo toho piesok spravidla obsahuje jemnú prímes, ktorá v pieskovci predstavuje základnú (medzernú) hmotu, (matrix). Štruktúra pieskovcov je psamitická. Najčastejší tmel je kremitý a vápnitý, niekedy v kombinácii s hematitom, ktorý dáva pieskovcu červené sfarbenie.


Výskyt
Pieskovce sa najčastejšie vyskytujú vo flyšových súvrstviach vonkajších Karpát, v centrálnekarpatskom paleogéne, v spodnotriasových súvrstviach obalových a príkrovových jednotiek (kremence) centrálnych Karpát. Sú aj v bradlovom pásme. Rozpadavé spodnomiocénne pieskovce budujú svahy Cerovej vrchoviny.

Použitie
Ako dekoračný kameň, stavby, oporné múry, kamenivo