Migmatit, náučné okienko:

V územiach budovaných kryštalickými horninami sa okrem magmatitov a metamorfitov vyskytujú ešte aj hybridné, zmiešané horniny - migmatity. Skladajú sa zo zložky pararulovej a zo zložky, ktorá má granitoidnú (žulovú, granodioritovú alebo pegmatitovú) skladbu. Tieto zložky sa v migmatitoch striedajú v podobe pravidelných svetlejších a tmavších pásikov a dodávajú hornine charakteristickú pásikavú stavbu. Migmatity vznikali zložitým procesom, pri ktorom sa uplatnilo: vstrekovanie granitoidných zložiek do pararulového materiálu, anatexia, čiže mobilizácia ľahko taviteľných zložiek a metasomatóza, čiže prínos látok. Migmatity sa v teréne prejavujú prehnetením, zvrásnením a typickým prúžkovaním - striedajú sa tenké svetlé a tmavé prúžky.


Výskyt
Migmatity sa na Slovensku vyskytujú v kryštaliniku jadrových pohorí, najmä Vysokých a Nízkych Tatier, v Považskom Inovci a tiež v kryštaliniku veporika.

Použitie
Podobne ako pri rulách, ako lomový kameň a pri výrobe drveného kameniva, obklady.